So sA?nh kha?? nA?ng cha�?p a??nh ca��a 8 A�a�?i iPhone trong ma��t ba��c aI�nh

Uncategorized

ChiI� v??I?i mA?I?t b?�I?c aI�nh, baI?n coI? thA?I� so saI?nh kha?? nA?ng cha�?p a??nh cuI�a 8 A�??I�i iPhone A�aI? ra mA?I?t t?�I� nA?m 2007 t??I?i nay.

NhiA?I?p aI�nh gia Lisa Bettany A�aI? chuI?p rA?I?t nhiA?I�u b?�I?c aI�nh ??I� cuI�ng mA?I?t goI?c chuI?p bA?I�ng tA?I?t caI� caI?c mA?I?u iPhone A�aI? ra mA?I?t t?�I� 2007 t??I?i nay sau A�oI? A�A?I?t aI�nh nA?I�m caI?nh nhau nhA?I�m so saI?nh khaI� nA?ng chuI?p aI�nh.
iPhone-Comparison-Download (1)-9227c
iPhone-Comparison-Download (2)-9227c
iPhone A�A?I�u tiA?n vaI� iPhone 3G khA?ng coI? khaI� nA?ng t?�I? A�A?I?ng lA?I?y neI?t nA?n khA?ng thA?I� chuI?p aI�nh cA?I?n caI�nh (macro). Xem aI�nh phoI?ng to bA?n d?�??I?i chuI?ng ta seI? thA?I?y roI? h??n s?�I? khaI?c biA?I?t vA?I� chA?I?t l?�??I?ng aI�nh chuI?p cA?I?n caI�nh cuI�a caI?c A�??I�i iPhone.
Cho t??I?i 4s chA?I?t l?�??I?ng aI�nh m??I?i A�?�??I?c caI�i thiA?I?n A�aI?ng kA?I�, A�A?I? saI?ng vaI� chi tiA?I?t tA?I?t h??n hA?I�n so v??I?i caI?c A�??I�i iPhone tr?�??I?c. NoI?i caI?ch khaI?c, chA?I?t l?�??I?ng aI�nh chuI?p trA?n iPhone 6s A�eI?p gA?I?p trA?m lA?I�n so v??I?i iPhone A�??I�i A�A?I�u.
iPhone-Comparison-Download (9)-9227c
iPhone-Comparison-Download (10)-9227c
V??I?i aI�nh chuI?p aI�nh chA?n dung chuI?ng ta coI? thA?I� thA?I?y chA?I?t l?�??I?ng hiI�nh aI�nh khA?ng quaI? khaI?c biA?I?t nh?�ng khA?ng thA?I� phuI� nhA?I?n A�A?I? saI?ng, A�A?I? chi tiA?I?t cuI�a iPhone 6s tA?I?t h??n rA?I?t nhiA?I�u so v??I?i iPhone A�??I�i A�A?I�u. ChuI?ng ta cuI?ng coI? thA?I� thA?I?y ngay t?�I� nA?m 2007 iPhone A�??I�i A�A?I�u A�aI? coI? thA?I� chuI?p aI�nh chA?n dung rA?I?t tA?I?t, khA?ng thua keI?m nhiA?I�u so v??I?i iPhone 4. AI�nh chuI?p chA?n dung cuI�a iPhone 6s sA?I?ng A�A?I?ng h??n, sA?I?c neI?t h??n vaI� tA?ng maI�u da giA?I?ng maI�u da thA?I?t h??n. BaI?n coI? thA?I� thA?I?y A�A?I? sA?I?c neI?t cuI�a aI�nh nh??I� b?�I?c aI�nh phoI?ng to ??I� phiI?a trA?n.
iPhone-Comparison-Download (3)-9227c
iPhone-Comparison-Download (4)-9227c
AI�nh chuI?p ng?�??I?c saI?ng phaI�n aI?nh roI? nh?�I?ng caI�i tiA?I?n cuI�a camera iPhone trong viA?I?c x?�I� lyI? aI?nh saI?ng t?�??ng phaI�n cao, giaI�m A�A?I? nhiA?I?u. iPhone 3Gs nA?I�i bA?I?t trong sA?I? smartphone cuI? nh??I� tA?ng maI�u A?I?m vaI� A�A?I? t?�??ng phaI�n cao. CaI?c chi tiA?I?t t?�??ng phaI�n trA?n thuyA?I�n A�?�??I?c iPhone 5, 5s, 6 nA?I?m bA?I?t khaI? tA?I?t. ChiA?I?c thuyA?I�n trA?ng khaI? sA?I?c neI?t vaI� baI?n coI? thA?I� thA?I?y A�A?I? chi tiA?I?t cuI�a nh?�I?ng ngoI?n nuI?i vaI� mA?y A�A?I�ng sau. ChA?I?t l?�??I?ng hiI�nh aI�nh khaI? A?I?n t?�??I?ng.
iPhone-Comparison-Download (5)-9227c
iPhone-Comparison-Download (6)-9227c
NhiI�n nh?�I?ng b?�I?c aI�nh chuI?p cA?I?n caI�nh ng?�??I?c saI?ng chA?I?c chA?I?n baI?n seI? thA?I?y A?I?n t?�??I?ng v??I?i iPhone 4 vaI� iPhone 4s, thA?I?m chiI? coI�n khaI? h??n so v??I?i iPhone 5, 5s vaI� 6. Tuy nhiA?n, chA?I�ng mA?I?u iPhone naI�o v?�??I?t A�?�??I?c iPhone 6s trong th?�I� thaI?ch naI�y. AI�nh chuI?p b??I�i mA?I?u iPhone ma��i nhA?I?t coI? aI?nh saI?ng khaI? cA?n bA?I�ng v??I?i aI?nh mA?I?t tr??I�i phiI?a sau A�A?I?i t?�??I?ng vaI� caI?c chi tiA?I?t rA?I?t sA?I?c neI?t, maI�u sA?I?c taI?ch biA?I?t roI? raI�ng.
iPhone-Comparison-Download (7)-9227c
iPhone-Comparison-Download (8)-9227c
Khi xem xeI?t aI�nh chuI?p ngoaI�i tr??I�i chuI?ng ta cA?I�n chuI? yI? vaI�o cA?n bA?I�ng trA?I?ng, A�A?I? t?�??ng phaI�n vaI� A�A?I? sA?I?c neI?t trA?n b?�I?c aI�nh. AI�nh chuI?p b??I�i iPhone ban A�A?I�u, 3G coI? A�A?I? t?�??ng phaI�n thA?I?p vaI� biI? aI?m xanh. iPhone 3Gs luA?n A�A?I?c biA?I?t, aI�nh chuI?p bA?I�ng mA?I?u iPhone naI�y luA?n coI? tA?ng maI�u A?I?m aI?p vaI� A�A?I? baI?o hoI�a maI�u sA?I?c tA?I?t. TrA?n iPhone 4s, aI�nh A�?�??I?c cA?n bA?I�ng trA?I?ng chiI?nh xaI?c h??n. A?A?I? sA?I?c neI?t A�?�??I?c caI�i thiA?I?n khaI? nhiA?I�u trA?n caI?c mA?I?u iPhone 5, 5s, 6, 6s.
iPhone-Comparison-Download (11)-9227c
iPhone-Comparison-Download (12)-9227c
Trong A�iA?I�u kiA?I?n thiA?I?u saI?ng, iPhone 6 chuI?p aI�nh saI?ng h??n so v??I?i iPhone 6s nh?�ng hiI�nh aI�nh chuI?p b??I�i iPhone 6s coI? A�A?I? t?�??ng phaI�n cao, chi tiA?I?t vaI� iI?t nhiA?I?u. iPhone ban A�A?I�u vaI� 3G khA?ng thA?I� chuI?p roI? A�A?I?i t?�??I?ng nh?�ng baI?n coI? thA?I� thA?I?y s?�I? caI�i thiA?I?n roI? rA?I?t t?�I� iPhone 3Gs tr??I� A�i.
MA?I?i nA?m, Apple laI?i caI�i thiA?I?n mA?I?t vaI�i khiI?a caI?nh cho camera iPhone. iPhone giuI?p chuI?ng ta dA?I? daI�ng chuI?p vaI� chia seI� nh?�I?ng kyI� niA?I?m. MA?I?i chiA?I?c iPhone m??I?i cho chuI?ng ta mA?I?t cA?ng cuI? tA?I?t h??n A�A?I� chuI?p nh?�I?ng hiI�nh aI�nh chA?I?t l?�??I?ng h??n.
comparisonhero-49999
iPhone 6s laI� mA?I?u iPhone chuI?p aI�nh A�eI?p nhA?I?t hiA?I?n taI?i v??I?i nh?�I?ng caI�i tiA?I?n vA?I� caI�m biA?I?n, cA?I?p nhA?I?t phA?I�n mA?I�m vaI� vi x?�I� lyI? A9 m??I?i. Apple A�aI? caI�i thiA?I?n rA?I?t nhiA?I�u vA?I� tA?I?c A�A?I? t?�I? A�A?I?ng lA?I?y neI?t vaI� caI�i thiA?I?n A�A?I? chiI?nh xaI?c cuI�a maI�u sA?I?c, chi tiA?I?t vaI� A�A?I? neI?t, A�A?I?c biA?I?t laI� khaI� nA?ng chuI?p trong A�iA?I�u kiA?I?n thiA?I?u saI?ng cuI�a camera trA?n iPhone 6s.